Definities
1.1 Webpuccino®: Het bedrijf Webpuccino®, gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32133815.
1.2 Algemene voorwaarden: Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.3 De klant: De partij met wie Webpuccino® een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of mondeling bevestigd, van levering van één of meer diensten of producten van Webpuccino® aan de klant.
1.5 Diensten: Alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van enige offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Webpuccino® en de klant.
1.6 Website: Een samenhangend geheel van internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.
1.7 Webdesign: Het ontwerpen van een website.
1.8 Webdevelopment: Het programmeren, de technische ontwikkeling van een website.
1.9 Webhosting: Dienst waarbij ten behoeve van de klant informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijke gemaakt via het internet.
1.10 Webpresso®: het systeem om de website mee te beheren.
1.11 Downtime: Een onderbreking of opschorting van de dienst welke een negatief effect heeft op het gebruik van de dienst door de klant.
1.12 Uptime: De gegeven tijd dat de diensten geheel bereikbaar en operationeel zijn, waarbij geen sprake is van downtime.
1.13 Fair Use: Het redelijke gebruik door de klant van de diensten geleverd door Webpuccino®.
1.14 Schriftelijk: Alle schriftelijke communicatie, ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
1.15 Partners: De partijen met wie Webpuccino® samenwerkt.

Algemeen
2.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en alle door Webpuccino® gesloten overeenkomsten en verrichte diensten, ook als deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven en alle overige door Webpuccino® verrichte activiteiten.
2.2 Webpuccino® behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.3 Klanten zijn zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van vernieuwde algemene voorwaarden.
2.4 Door ondertekening van een overeenkomst met Webpuccino®, een door Webpuccino® gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voor­waarden akkoord gaat.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webpuccino® voor de uitvoering door partners.
2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webpuccino® en de klant zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.8 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten over­eenkomst tussen de klant en Webpuccino® en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Webpuccino®, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.9 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webpuccino® partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.10 De rechter in de vestigingsplaats van Webpuccino® is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Webpuccino® het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.11 De klant zal zich bij het gebruik van de diensten van Webpuccino® aan de Nederlandse wet houden.
2.12 De klant zal een zodanig gebruik maken van de diensten van Webpuccino® dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Webpuccino® en de algemene internetinfrastructuur niet wordt belemmerd of gehinderd. Het is de klant niet toegestaan om de Webpuccino® infrastructuur te gebruiken om spam berichten te verzenden. Het is de klant niet toegestaan virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma’s op de servers van Webpuccino® of in de algemene internetinfrastructuur te introduceren. De klant zal niet pogen zich toegang tot enige omgeving of data te verschaffen zonder autorisatie.
2.13 Webpuccino® biedt de klant onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dit houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd. Zorgt een website voor een enorme overschrijding van deze limiet, dan heeft Webpuccino® het recht om na schriftelijke melding aan de klant deze website van het internet af te halen of extra kosten in rekening te brengen.

Totstandkoming
3.1 Alle door Webpuccino® gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Webpuccino® niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de klant getekende offerte of contract door Webpuccino® is ontvangen en geaccepteerd, danwel op het moment dat de klant een offerte of opdracht schriftelijk of per e-mail, heeft bevestigd.
3.5 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
3.6 Indien blijkt dat door de klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Webpuccino® het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.7 Webpuccino® behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van diensten te weigeren.
3.8 De klant accepteert en komt met Webpuccino® overeen dat Webpuccino® direct na totstandkoming van de overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW ) niet van toepassing. Indien Webpuccino® onverhoopt niet direct na totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft de klant, voorzover deze consument is, vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij Webpuccino® binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
4.1 Webpuccino® zal de door de klant verschuldigde bedragen aan de klant factureren. Webpuccino® mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Webpuccino® heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.
4.2 De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Indien de klant na veertien (14) dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien de klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
• Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is;
• De voor de klant gehoste websites en andere informatie mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
4.4 Bij een niet tijdige betaling heeft Webpuccino® voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Webpuccino® vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
4.5 Indien Webpuccino® tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan over de eerste €2.500 EURO (vijf-en-twintig duizend euro) van de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum bedrag van €40 EURO (veertig euro) en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
4.6 Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7 Doorlopende machtingen worden tot een maximum bedrag van €250,00 EURO (tweehonderdvijftig euro) op de tiende van elke maand ingediend bij de bank onder vermelding van het machtigingskenmerk, welke is overeengekomen met de klant.
4.8 Indien een incasso-opdracht mislukt, zal deze de eerst volgende keer kosteloos opnieuw worden aangeboden aan de bank.
4.9 Indien wederom de incasso-opdracht mislukt, wordt €10,00 EURO (tien euro) administratie kosten in rekening gebracht. De incasso-opdracht inclusief administratiekosten zal hierna nog eenmaal opnieuw worden aangeboden bij de bank. Hierna volgt de aanmaning conform 4.4 en zal de vordering uit handen worden gegeven.
4.10 Tenzij de klant een consument is, is beroep door de klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
4.11 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.12 De tarieven van pakketten zijn aangegeven als maandbedragen tenzij anders vermeld en worden maandelijks vooraf gefactureerd.
4.13 Tarieven van domeinregistraties zijn aangegeven als jaarbedragen tenzij anders vermeld en worden per jaar vooraf gefactureerd.
4.14 Webpuccino® heeft het recht om tarieven tussentijds aan te passen.
4.15 Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan € 500 EURO (vijf honderd euro) kan Webpuccino® een voorschot ter hoogte van de helft van het factuurbedrag van de klant verlangen.
4.16 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Webpuccino® niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.

Uitvoering
5.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Webpuccino® deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Door Webpuccino® opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
5.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fa­ta­le termijnen en gelden als een benadering. De lever­termijn gaat in wanneer aan al­le noodzakelijke en overeengekomen voor­waarden voor uit­voering van de opdracht is voldaan.
5.3 Overschrijding van overeengekomen lever­tijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Webpuccino® heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst partners in te schakelen.
5.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webpuccino® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webpuccino® worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webpuccino® zijn verstrekt, heeft Webpuccino® het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
5.6 Webpuccino® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webpuccino® is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webpuccino® kenbaar behoorde te zijn.

Meerwerk
6.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste informatie door de klant. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Webpuccino® gefactureerd.
6.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Webpuccino® de klant tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Duur en beëindiging
7.1 Alle overeenkomsten voor webdesign en webdevelopment worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
7.2 De overeenkomst voor een servicepakket wordt aangegaan voor de termijn van een maand. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van opzegging steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode. In het geval de klant een consument is, is de termijn bij stilzwijgende verlenging te allen tijde één maand.
7.3 Webpuccino® heeft het recht, wanneer de klant zich een of meerdere keren overtreedt in strijd met de Algemene Voorwaarden, de klant tijdelijk of permanent verdere dienst te ontzeggen, zonder restitutie van de betaalde gelden.
7.4 Webpuccino® heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding of restitutie van de betaalde gelden.
7.5 Webpuccino® kan bij ontbinding van de overeenkomst de registratie van de domeinnaam ongedaan maken.
7.6 Indien door overmacht Webpuccino® langer dan één maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Webpuccino® gemaakte kosten.
7.7 De klant kan individuele diensten dan wel de gehele overeenkomst beëindigen conform deze algemene voorwaarden dan wel de bijzondere afspraken tussen de klant en Webpuccino®.
7.8 Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Webpuccino® het account van de klant onmiddellijk opheffen en zal Webpuccino® de voor de klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Webpuccino® is niet verplicht in dat geval de klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.
7.9 Alle premium plugins die Webpuccino® installeert op de website van de klant blijven eigendom van Webpuccino® en worden nooit aan de klant verstrekt.
7.10 Bij beëindiging van een Webpresso® website, kan de klant een statische kopie van de website krijgen. De klant kan dan niet langer gebruik maken van Webpresso® om de website te beheren. Webpresso® blijft altijd eigendom van Webpuccino® en kan niet op andere servers dan die van Webpuccino® geïnstalleerd worden.

Aansprakelijkheid
8.1 Webpuccino® zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”. Webpuccino® garandeert dan ook niet dat haar diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.
8.2 De klant kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Webpuccino® van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven van de levering van de diensten.
8.3 Webpuccino® is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade bij downtime of problemen met het netwerk of serverpark.
8.4 Webpuccino® is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
8.5 Webpuccino®’s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief BTW).
Onder directe schade wordt verstaan:
• Materiële schade
• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht
• redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel
8.6 Schade waarvoor Webpuccino® op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Webpuccino® te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Behalve als de klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.7 In geval van overmacht kan de klant Webpuccino® nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Webpuccino® niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
8.8 Alle rechtsvorderingen van de klant jegens Webpuccino®, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
8.9 Iedere aansprakelijkheid van Webpuccino® waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 8.5.
8.10 Webpuccino® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webpuccino® is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8.11 De klant vrijwaart Webpuccino® voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webpuccino® toerekenbaar is.
8.12 Spelfouten in domeinnamen en houdergegevens van domeinnamen die tot stand zijn gekomen door oorzaak van de klant, zijn voor risico en rekening van de klant.
8.13 Webpuccino® is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens/data omdat de dienst niet door de opdrachtgever is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens/data die via het netwerk zijn getransporteerd, noch voor schade veroorzaakt door dataverlies wegens o.a. server crash/hacken.
8.14 Aansprakelijkheid van Webpuccino® voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht
9.1 Alle door Webpuccino® in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Webpuccino® totdat de klant alle verplichtingen uit de met Webpuccino® gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 Door Webpuccino® geleverde zaken, die ingevolge artikel 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Webpuccino® veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Webpuccino® daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 Webpuccino® behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Webpuccino® heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.
9.6 Alle bestanden van Webpresso® zijn eigendom van Webpuccino®.
9.7 Al het door Webpuccino® vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webpuccino® niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten
dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
9.8 Alle door Webpuccino® ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Webpuccino® voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de klant.

Reclame
10.1 De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Webpuccino® vervalt.
10.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Webpuccino®.
10.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.
10.4 Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

Communicatie, privacy en geheimhouding
11.1 De door Webpuccino® ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
11.2 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door de klant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit tot risico van de klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
11.3 De persoonsgegevens van de klant worden door Webpuccino® gebruikt om bij het aanvragen van een domeinnaam en voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van Webpuccino®. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant of gerechtelijk bevel. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
11.4 Webpuccino® en de klant verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
11.5 De klant dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan de klant verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.
11.6 De klant dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Webpuccino® te melden.
11.7 De klant is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan de klant verzonden toegangscodes niet in het bezit van de klant zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post of per e-mail van deze codes aan de klant. De klant is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.
11.8 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Slotbepaling
12.1 De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
12.2 Informatie en mededelingen op de website van Webpuccino® zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.